Wireless Microphone ULV300

ไมโครโฟนไร้สาย
ช่วงความถี่การใช้งาน 174-216 MHz
ตอบสนองความถี่เสียง 80 Hz-15KHZ
รัศมีการรับ-ส่ง สัญญาณได้มากกว่า 50 เมตร