ULU500

ULU500

ไมโครโฟนไร้สาย
ช่วงความถี่การใช้งาน 694.5-702.7 MHzn และ 748.3-757.7 MHzn
ตอบสนองความถี่เสียง 30 Hz-20 KHZ
รัศมีการรับ-ส่ง สัญญาณได้มากกว่า 100 เมตรอย