Wireless Microphone MLW 828

ไมโครโฟนไร้สาย
ช่วงความถี่การใช้งาน 170-260 MHz
ตอบสนองความถี่เสียง 50 Hz-15KHZ+3dB
รัศมีการรับ-ส่ง สัญญาณได้มากกว่า 50 เมตร